જો આપની પાસે Log In થવા માટે User Id/Password ના હોય તો Log In Box ની નીચે Register Now પર click કરી ને આપના ગામના Co-Ordinator નો સંપર્ક કરવા વિનંતી. આ સુવિધા માત્ર પાનમકાંઠા 42 પાટીદાર સમાજ ના લુનાવાડા ના રહીશો માટે છે.IF ANY QUARY PLEASE CALL ON 8866466416. APANA GAMNA CO-ORDINATOR NU NAM JANVA "Regiter now " click karo.............

         

Quick Search

Gender

Village


Age Group

  To 

Marital Status 


                             


User Id:


Password:


 

 

Forgot Password?


Not Registered? Register Now...
  • :
  • :